ÚvodTémata poradny › Nejčastější dotazy klientů

Nejčastější dotazy klientů

Co je to ready made společnost?

Je to takzvaně předzaložená společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku, má přiděleno identifikační číslo a splacen základní kapitál v plné výši. Klient za ni může ihned jednat, tzn., že se vyhne zdlouhavému administrativnímu procesu při založení společnosti.

Základní kapitál ve výši 1,- Kč – není to málo?

Je na zvážení, zda základní kapitál ve výši 1,- Kč je pro daný účel vhodný. Důležité je myslet také na to, že jen náklady spojené se založením společnosti dosahují výše min. 15.000,- Kč. A společnost ze základním kapitálem 1,- Kč je dnem zápisu do OR vlastně v mínusu. Doporučujeme tedy základní kapitál min. ve výší 20.-50.000,- Kč.

Jak dlouho založení s.r.o. v roce 2014 trvá?

Proces založení s.r.o. Vám bude trvat asi 3 týdny, než je společnost zapsána do OR, má přiděleno identifikační číslo a než budete moci začít podnikat.

Došlo v roce 2014 ke změně v délce zápisu do Obchodního rejstříku?

Se změnou zákona k žádné změně v délce trvání jak zápisu nové společnosti, tak zápisu změn na společnosti do obchodního rejstříku nedošlo. Soud je povinen do 5-ti pracovních dní od podání návrhu na zápis společnosti/zápis změn přímo zapsat nebo vydat Usnesení o tomto  zápisu.

Je opravdu nutné přizpůsobit společnost novému zákonu o obchodních korporacích do 30. 6. 2014?

 

Ano, dle zákona je společnost povinna, v případě, že některá ustanovení společenské smlouvy jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními nového zákona o obchodních korporacích, toto uvést do souladu nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 30.6.2014. Společnosti, které nemají zakladatelskou listinu/společenskou smlouvu v rozporu s donucujícími ustanoveními nového zákona, mohou se novému zákonu o obchodních korporacích podřídit do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

Akcie na majitele již není možná?

Akcie na majitele možná je. Jen je třeba tyto akcie zaknihovat ve středisku cenných papírů, nebo imobilizovat – např. úschovou v bance. Od 1. 1. 2014 nelze být „anonymním“ vlastníkem akcií.

Mám akcie na majitele podle zákonů platných ještě v roce 2013. Co dělat?

Od 1. 1. 2014 akcie na majitele nemáte. K 1. 1. 2014 se dle zákona změnily listinné akcie na majitele, které nebyly imobilizovány, na listinné akcie na jméno. V tomto případě je nutné dát do souladu stanovy společnosti a to nejpozději do 30. 6. 2014 a provést výměnu akcií, příp. na nich vyznačit nezbytné změny.

Musí mít společnost datovou schránku?

Ano. Datová schránka je Ministerstvem vnitra automaticky každé nově vzniklé společnosti přidělena. Přístupové údaje do datové schránky obdrží každý člen statutárního orgánu na adresu uvedenou na výpise z obchodního rejstříku. Tyto přístupové údaje je možné si nechat vygenerovat také na poště – CzechPointu.

Jak postupovat při založení nové společnosti od 1.1.2014?

Společnosti (nově „obchodní korporace), které jsou založeny od data 1. 1. 2014, mají jedinou možnost, a to zcela se přizpůsobit novému zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., který nabývá účinnosti dne 1.1.2014 a nahrazuje obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.

Co je to obchodní korporace? 

Jedná se o souhrn všech obchodních společností, tedy osobních společností (v.o.s., komanditní společnost), kapitálových společností (s.r.o., a.s., evropské společnost, sdružení) a družstev.

Lze s.r.o. stále považovat za společnost s ručením omezeným?

Od 1.1.2014 je možné založit s.r.o. s minimálním vkladem jedné koruny. Nedochází zde však ke zjednodušení konceptu založení společnosti s.r.o. Podstata s.r.o., kdy společnost ručila do výše nesplaceného základního kapitálu přechází zjednodušeně na společnost s ručením bez omezení. Nově je totiž zaveden pojem vlivných osob (jednatelů společnosti v řídících funkcích). Dojde-li k úpadku společnosti na návrh jiné osoby než dlužníka, vydají členové orgánů, vyzve-li je k tomu insolventní správce, prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i jiný případný prospěch, který od společnosti obdrželi, a to za období 2 let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud věděli, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku a neučinili vše potřebné k jeho odvrácení. Jaký je však postup v případě, že člen statutárního orgánu se společností neuzavře smlouvu o výkonu funkce (kdy se má za to, že funkce je vykonávána bezplatně), tudíž nemůže vrátit přijatá plnění, není jasné. Není také jednoznačně dáno, jaké dokazovací prostředky budou použity pro vyhodnocení stavu úpadku podniku. Doporučujeme zvážit pozici jednatelů ke společnosti za předpokladu, že jsou zároveň zaměstnanci společnosti. 

Je-li společníků více, jakým vkladem se na společnosti podílí?

Minimální výše vkladu na jednoho společníka je 1,- Kč. Např. společnost se třemi společníky v tomto případě může mít minimální základní kapitál ve výši 3,- Kč.

Je nějaká lhůta pro přechod společnosti s.r.o. na nový zákon?

V případě, že obsah zakladatelské listiny/společenské smlouvy u společností (nově „obchodních korporací) není v rozporu s donucujícími ustanoveními nového zákona, mohou se tyto do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona rozhodnout na změně svých společenských smluv a podřídit se tomuto zákonu jako celku. V této lhůtě je zapotřebí učinit rozhodnutí formou notářského zápisu, od kterého data se společnost zcela přizpůsobí novému zákonu o obchodních korporacích. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do obchodního rejstříku.

Mohou nově založenou společnost, příp. změny na ní zapsat do obchodního rejstříku notáři?

 

Ano, notáři dostali pravomoc zapisovat nově vzniklé společnosti a změny (pouze u společností, které zakládal a zapisoval konkrétní notář) do obchodního rejstříku, avšak momentálně na to nejsou notáři technicky vybaveni.

Jak tedy postupovat při adaptaci na nové zákony u a.s.?

U akciových společností, které vydaly listinné akcie na majitele a nejsou imobilizované, se tyto mění k 1.1.2014 na listinné akcie na jméno dle zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů č. 134/2013 Sb. Tuto změnu provede obchodní rejstřík automaticky v případě, že společnost do té doby nepodá návrh na změnu formy a druhu akcií do tohoto data sám. V případě, že takto společnost neučiní a soud zapíše změnu automaticky, je pak povinností společnosti uvést tuto skutečnost do souladu se Stanovami společnosti a podat návrh na změnu formy akcií nejpozději do 30.6.2014. Jednodušší forma akcií se v této chvíli jeví ponechat akcie na jméno jako méně finančně i organizačně nákladné.

Jaká forma akcií je tedy od 1.1.2014 možná?

Dle §263 zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích může mít akcie formu cenného papíru na řad, které se označují jako akcie na jméno, a nebo na doručitele, které se označují jako akcie na majitele. Společnost může vydat akcie na majitele pouze jako zaknihovaný cenný papír (akcie na majitele v listinné formě zaniknou a budou existovat pouze jako záznam uložený v Centrálním depozitáři) nebo imobilizovaný cenný papír (imobilizované akcie na majitele budou uloženy v bance nebo u obchodníka s cennými papíry a o tomto uložení a jakékoli změně bude existovat záznam).
Již existující akciová společnost, která vydala akcie na majitele v listinné podobě, může tyto transformovat do akcií na jméno, a nebo ponechat akcie na majitele a vybrat si, zda se bude jednat o zaknihovaný cenný papír nebo cenný papír imobilizovaný.
Jen pro připomenutí – v případě, že se akciová společnost s akciemi na majitele v listinné podobě nerozhodla do 31.12.2013 jakou formu akcií zvolí, dle zákona 134/2013 Sb. se automaticky změní tyto akcie na jméno.

 

Pomohla vám tato rada? Sdílejte ji, třeba pomůže i někomu dalšímu. Děkujeme
Služby


Zavoláme vám

Zadejte své telefonní číslo, v pracovní dny v čase 8-18 hod vám do 60 minut zavoláme. Telefonicky vyřešíme vaše dotazy i objednávky.
*Zadáte-li číslo mimo stanovenou dobu, kontaktujeme vás následující pracovní den.
Copyright 2012 Všechna práva vyhrazena.
EasySupport - Zůstaňte v klidu a nechte to na nás!