ÚvodTémata poradny › Založení akciové společnosti (a.s.) od 1.1.2014 - kompletní postup

Založení a.s. (akciové společnosti) od 1.1.2014 - kompletní postup

Akciová společnost vzniká dnem, ke kterému je zapsána do obchodního rejstříku. Dříve, než je možné podat návrh na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku, je třeba tuto společnost založit.

Níže uvedeným starostem provázejícím založení akciové společnosti se můžete vyhnout díky dvěma našim službám:

  • zakládání a.s. - na míru založíme a.s. dle Vašich požadavků za vás. Potřebujete jen základní kapitál.
  • ready made a.s. - vyberte si ze seznamu již založenou akciovou společnost. Ready made a.s. byly založeny jen za účelem prodeje, nikdy nepodnikaly. V případě koupi ready made a.s. nepotřebujete základní kapitál, ten je již splacen v plné výši.

I. Náležitosti založení

Akciovou společnost může založit i jeden zakladatel a to formou notářského zápisu a přijetím Stanov. Níže uvedené doporučujeme zvážit před návštěvou notáře.

Stanovy musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

1.     firmu, sídlo a předmět podnikání nebo činnosti společnosti

Obchodní firma (název) akciové společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“, zkratku „akc. spol.“ nebo „a. s.“.
Obchodní firma především nesmí být zaměnitelná s jinou firmou zapsanou v obchodním rejstříku (ani foneticky), přičemž k odlišení nestačí dodatek označující právní formu. Obecně závazné právní předpisy neurčují, kolik písmen má obchodní firma obsahovat.

Pokud by firma byla nezaměnitelná, teoreticky nic nebrání tomu, aby obsahovala třeba jen dvě písmena (takovou firmu však nelze dohledat ve veřejně přístupném elektronickém obchodním rejstříku). Z praktických zkušeností je však nutno poukázat na skutečnost, že rejstříkové soudy zpravidla vyžadují minimálně tři znaky, neboť dva a méně znaků neposkytují dostatečnou záruku výlučnosti firmy. Jako zaměnitelnou pak často posuzují takovou obchodní firmu, která obsahuje zkratku nebo jiný příznačný prvek shodný s obchodní firmou jiné společnosti. Současně ale platí, že firmy podnikatelů, jejichž podniky příslušejí k témuž koncernu, mohou obsahovat shodné prvky, obsahují-li dodatek o příslušnosti ke koncernu a mají jeho souhlas.

Sídlem společnosti je adresa, která má být jako její sídlo zapsána v obchodním rejstříku. Do Stanov lze uvést pouze obec - toto doporučujeme. Sídlo lze mít i v bytě, pokud není činností narušen klid a pořádek v domě.

Stanovy také musí obsahovat předmět podnikání společnosti, na který chtějí zakladatelé pro společnost získat živnostenské oprávnění.

2.     navrhovaný základní kapitál

Musí být uvedena navrhovaná výše základního kapitálu - tedy souhrn všech vkladů (peněžité nebo nepeněžité), který je rozvržen na určitý počet akcií. Základní kapitál u a.s. je min. 2,000.000,- Kč. Stanovy musejí při založení společnosti obsahovat údaje o tom, v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti, přičemž založení společnosti je účinné, splatil-li každý zakladatel případné emisní ážio a v souhrnu alespoň 30 % jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií v době určené ve Stanovách a na účet banky určený ve Stanovách, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

3.     počet akcií a další údaje o akciích

Stanovy musejí při založení společnosti obsahovat údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen. Pokud má být emisní kurs akcií splacen nepeněžitými vklady, je třeba tento nepeněžitý vklad popsat, popsat způsob jeho splacení a přesně určit, které akcie se za tento nepeněžitý vklad vydají. Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem. Znalce vybírají při založení zakladatelé. Dále musí Stanovy obsahovat druh, formu, počet, jmenovitou hodnotu, počet hlasů spojených s jednou akcií, zda jsou vydávány jako - kusové, listinné a imobilizované/zaknihované cenné papíry a zda znějí - na jméno/na majitele, případně kolik akcií bude na jméno a kolik na majitele. Pokud mají být vydány akcie různých druhů, musí Stanovy obsahovat jejich název, popis práv s nimi spojených, a případně i údaj o omezení převoditelnosti akcií na jméno.

4.     přibližnou výši nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením společnosti

Stanovy musí obsahovat alespoň odhad výše nákladů, jejichž vznik se očekává v souvislosti se založením a.s.

5.     určení správce vkladu

Vklady do základního kapitálu společnosti se stávají vlastnictvím společnosti okamžikem jejího vzniku. V období mezi založením společnosti a jejím vznikem tyto vklady spravuje Stanovami určený správce vkladu.

6.     orgány společnosti

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, ve Stanovách je nutné určit způsob svolávání, hlasování, působnost....Dále je potřeba zvážit, zda chcete dualistický nebo monistický systém vnitření struktury. Dualistický - zde se zřizuje představenstvo a dozorčí rada (počet členů může být i 1 a 1, jinak není omezen). Monistický - zde se zřizuje správní rada a statutární ředitel. Tyto možnosti vnitřní struktury podrobněji rozepisujeme v článku v naší Poradně. A dále je potřeba určit, jak bude statutární orgán společnost zastupovat. 

Výše je popsán jen hrubý základ úkonů týkajících se založení akciové společnosti, který podrobněji rozepíšeme v některém z témat naší Poradny. Založení obchodních společností obecně je upraveno v ust. § 1 a násl. zákona 90/2012 o obchodních korporacích, akciová společnost je potom upravena v ust. § 243 a násl.

II. Založení akciové společnosti krok za krokem

1. Máte-li obsah Stanov ujasněn, je potřeba navštívit v první řadě bankovní ústav, u kterého chce mít společnost účet a požádat o číslo účtu pro správu vkladu, na který určený správce vkladu po založení a.s. notářským zápisem složí základní kapitál.

2. Teď si zakladatelé mohou domluvit schůzku u notáře, kde akciovou společnost založí. Notář bude potřebovat Smlouvu s bankou o přidělení čísla účtu pro správu vkladu, které musí být obsahem Stanov a musí být přítomni minimálně všichni zakladatelé, kteří se prokážou platnými doklady totožnosti. Notář vydá notářský zápis o založení akciové společnosti vč. Stanov.

3. Zajistíte si Souhlas vlastníka nemovitosti, ve které má mít akciová společnost sídlo (nutný ověřený podpis vlastnka/ů nemovitosti a tento nesmí být starší 3 měsíců) a Stanovami určený statutární orgán ohlásí na Živnostenském úřadu předměty podnikání zapsané ve Stanovách. S sebou budete potřebovat notářský zápis o založení akciové společnosti, Souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem a platné doklady totožnosti. Vyřízení Výpisu z Živnostenského rejstříku trvá přibližně týden (pokud se nejedná o některý předmět podnikání povolený koncesní listinou - to může trvat i měsíc).

4. Mezitím doporučujeme napodepisovat všechny listiny nutné k podání Návhu na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku (Prohlášení členů statutárních orgánů a dozorčí rady o způsobilosti tyto funkce vykonávat a jejich souhlas se zápisem své osoby do obchodního rejstříku, Prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu, Zápis ze zasedání členů představenstva a dozorčí rady v případě, že volí funkci předsedy a příp. místopředsedy orgánů....na většině listin jsou nutné ověřené podpisy) a splatit základní kapitál určený Stanovami (banka vydá potvrzení o splacení). Dále je nutné připravit si Návrh na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku. Ten je možné vyplnit pouze na stránkách www.justice.cz. Vcelku dobře Vás navede, jen je potřeba nic nepřehlédnout. Po vyplnění Návrh vygenerujete a vytisknete (doporučujeme i uložit pro případnou nutnost opravy, každý návrh má návratový kód). V jiné podobě soud Návrh nepřijme! A následně Návrh určený statutární orgán podepíše - nutné ověřené podpisy.

5. Podání Návrhu k zápisu akciové společnosti rejstříkovému soudu: Máte notářským zápisem založenou akciovou společnost (Notářský zápis o založení a.s.), Souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem, Výpis z Živnostenského rejstříku, Potvrzení banky o splacení základního kapitálu, podepsané všechny listiny nutné k zápisu akciové společnosti do obchodního rejstříku. Všechny tyto listiny v originále nebo ověřených kopiích přiložíte k Návrhu na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku, na Návrh nalepíte kolek ve výši 12.000,- Kč (koupíte přímo na soudu nebo na poště) a podáte na podatelnu příslušného rejstříkového soudu. 

6. Rejstříkový soud je povinen do 5-ti pracovních dní od podání Návrhu akciovou společnost do obchodního rejstříku zapsat, případně vydat Usnesení o zápisu.

7. Jakmile máte k dispozici výpis z obchodního rejstříku se zapsanou založenou a.s., je nutné uvolnit vložený základní kapitál na běžný účet, vydat Stanovami určené akcie, sepsat smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů, registrovat společnost k daním na místně příslušném finančním úřadu, příp. přihlásit zaměstnance na ČSSZ a zdr. pojišťovnu...

Úkonů spojených se založením a.s. je spousta a je potřeba mít vše důkladně a precizně před podáním Návrhu na zápis do obchodního rejstříku připraveno. Budete-li v podání chybovat, může se stát, že soud zápis o založení a.s. zamítne. V tom případě příjdete o veškeré finanční prostředky, které jste do založení akciové společnosti vložili.

Výše uvedeným starostem provázejícím založení akciové společnosti se můžete vyhnout díky dvěma našim službám:

  • zakládání a.s. - na míru založíme a.s. dle Vašich požadavků za vás.  Potřebujete jen základní kapitál.
  • ready made a.s. - vyberte si ze seznamu již založenou akciovou společnost. Ready made a.s. byly založeny jen za účelem prodeje, nikdy nepodnikaly. V případě koupi ready made a.s. nepotřebujete základní kapitál, ten je již splacen v plné výši.

 

Pomohla vám tato rada? Sdílejte ji, třeba pomůže i někomu dalšímu. Děkujeme
Služby


Zavoláme vám

Zadejte své telefonní číslo, v pracovní dny v čase 8-18 hod vám do 60 minut zavoláme. Telefonicky vyřešíme vaše dotazy i objednávky.
*Zadáte-li číslo mimo stanovenou dobu, kontaktujeme vás následující pracovní den.
Copyright 2012 Všechna práva vyhrazena.
EasySupport - Zůstaňte v klidu a nechte to na nás!